Ιδιώτες Επενδυτές

Οι ιδιώτες επενδυτές αποτέλεσαν τονκεντρικό πυλώνα ανάπτυξης του χρηματιστηριακού γραφείου του κ. Λέοντος Δεπόλαήδη από το 1985. Με τη μετεξέλιξη της σε Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.) το 1991,η εταιρεία διατήρησε τον πελατοκεντρικό της χαρακτήρα εστιάζοντας στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών σε ιδιώτες πελάτες.

Υπό το πρίσμα αυτό, υπήρξε σημαντική διεύρυνση των προσφερόμενων και των παρεχόμενων ώστε να καλύπτουν τις αυξανόμενες ανάγκες των επενδυτών. Σκοπός της εταιρεία είναι η συνεχής ανάπτυξη , εξέλιξη και βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει στους ιδιώτες επενδυτές. Για το λόγο αυτό επενδύει συνεχώς στις νέες τεχνολογίες αλλά και σε στελεχιακό δυναμικό ώστε με σταθερά βήματα να προσφέρει τις βέλτιστες λύσεις στους πελάτες της , σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενοχρηματοπιστωτικό τομέα.

Το 2015 μετά και τη απορρόφηση της Αθηναϊκής Χρηματιστηριακής, η εταιρεία ανεδείχθη σε μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές χρηματιστηριακές εταιρείας , αριθμώντας περισσότερους από 30.000 ιδιώτες επενδυτές.