Υπηρεσίες προς εισηγμένες εταιρείες

Η ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. προσφέρει ανταγωνιστικές υπηρεσίες προς εισηγμένες εταιρείες μέσω ενός άρτια στελεχωμένου τμήματος που έχει συσταθεί με σκοπό να εκπληρώσει στο ακέραιο τις ανάγκες των εταιρειών – πελατών της.

 

Το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών αναλύεται σε δυο επιμέρους τομείς:

 

 • Eπιχειρηματική Δραστηριότητα:
  • Διαχείριση Διαθεσίμων
  • Corporate Finance
  • Αντιστάθμιση κινδύνου συναλλάγματος και πρώτων υλών μέσω Παραγώγων
  • Παροχή κλαδικών αναλύσεων

 

 • Μετοχική Υποστήριξη:
  • Asset Managment
  • Εκτέλεση συναλλαγών  στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και σε διεθνή χρηματιστήρια.
  • Εκτέλεση συναλλαγών σε Κρατικά και Εταιρικά Ομόλογα, ελληνικά και διεθνή
  • Αγορές ίδιων μετοχών
  • Stock options (για στελέχη)
  • Ειδική Διαπραγμάτευση
  • Υπηρεσίες Αναδοχής
  • Σύμβουλος Εναλλακτικής Αγοράς