Όροι χρήσης

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα της ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ (στο εξής: η εταιρεία). Για λόγους προστασίας και εύρυθμης λειτουργίας της ιστοσελίδας της  η εταιρεία σας γνωστοποιούμε τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Οι χρήστες οι οποίοι κάνουν χρήση του υλικού το οποίο διατίθεται από την εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας της στο διαδίκτυο, συμφωνούν στην χρήση του εν λόγω υλικού, σύμφωνα με τους πιο κάτω όρους.

Οι πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας της μπορούν να χρησιμοποιούνται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως προσφορά, συμβουλή, πρόταση για αγορά ή πώληση των κινητών αξιών οποιασδήποτε αναφερομένης στην ιστοσελίδα εταιρείας ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επενδύσεων. Η εταιρεία μεριμνά, στο μέτρο του εφικτού, ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της να είναι τα πλέον πρόσφατα και να διακρίνονται για την ορθότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία και πληρότητά τους. Εν τούτοις, η εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια, πληρότητα και απόλυτη αξιοπιστία των πληροφοριών ή απόψεων που περιέχονται στην ιστοσελίδα της.

Το σύνολο του περιεχομένου σε αυτό το Website προστατεύεται από Πνευματικά Δικαιώματα τα οποία ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτα μέρη με τα οποία η εταιρεία διατηρεί εν ισχύ έννομη σχέση. είναι δυνατή η μεταγωγή μέρους ή όλου του υλικού με ηλεκτρονικό τρόπο (download ) ή η εκτύπωση μέρους ή όλου του υλικού, με την προϋπόθεση ότι δεν θα διαγραφεί η ένδειξη περί ιδιοκτησίας πνευματικών δικαιωμάτων. η μεταγωγή μέρους ή όλου του υλικού ή η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή μέρους ή όλου του υλικού δεν επιφέρει την μεταφορά δικαιωμάτων καθ' οιονδήποτε τρόπο στον χρήστη που διενεργεί την πράξη αυτή. απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταγωγή με ηλεκτρονικό τρόπο, αντιγραφή σε έντυπο μέσο, τροποποίηση, σύνδεση ή άλλη χρήση της ιστοσελίδας της εταιρεία ή μέρους του υλικού που αυτή περιέχει, για οιονδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς την ρητή έγγραφη συναίνεση της εταιρεία.

Οι επισκέπτες και οι χρήστες της ιστοσελίδας της εταιρεία οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. απαγορεύεται αυστηρώς κάθε είδους δημοσίευση από τους χρήστες και τους επισκέπτες μέσα από την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένου και του ανεβάσματος αρχείων ( uploading ) στην ιστοσελίδα. οι χρήστες και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας αναλαμβάνουν αποκλειστικά την ευθύνη για οποιουδήποτε είδους τροποποίηση ή ζημιά προκληθεί στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, που να απορρέει από την κακή ή αθέμιτη χρήση από την πλευρά τους.

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, με ή χωρίς ειδοποίηση, να διακόψει προσωρινά, να περιορίσει ή και να τερματίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη στην ιστοσελίδα της και τη δυνατότητα χρήσης των πληροφοριών και υπηρεσιών, εν όλω ή εν μέρει. επίσης, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα ή περιορίζει τμήμα των υπηρεσιών που παρέχει μέσω της ιστοσελίδας. σε όλες τις περιπτώσεις αυτές που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου.

Εάν ο χρήστης αποκτά μέσω της ιστοσελίδας της εταιρεία πρόσβαση σε sites    τρίτων προσώπων (μέσω links ), αποδέχεται ότι η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο αυτών των sites , το οποίο δεν ελέγχει ούτε υιοθετεί, και τις παρεχόμενες από αυτά υπηρεσίες. σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών αυτών. Η παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες γίνεται μόνο για διευκόλυνση του χρήστη και όχι για κανένα άλλο σκοπό.

Σε ότι αφορά το προσφερόμενο στους πελάτες της εταιρεία πρόγραμμα web newton ©, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρεία, ενημερώνουμε τους πελάτες-χρήστες της εταιρεία ότι τα προσωπικά δεδομένα (χαρτοφυλάκιο, υπόλοιπο κλπ) κάθε πελάτη είναι προσβάσιμα μόνο από τον ίδιο εάν και εφόσον έχει δώσει εντολή στο αρμόδιο τμήμα της εταιρεία ώστε να του δοθούν οι απαραίτητοι κωδικοί πρόσβασης. οι κωδικοί αυτοί είναι αυστηρά προσωπικοί και η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη η ζημία υποστεί ο πελάτης-χρήστης του προγράμματος αυτού εξαιτίας της απώλειας η διαρροής των κωδικών που γίνει με δική του υπαιτιότητα. η εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας ενεργοποιώντας τους κωδικούς ασφαλείας μόνο εάν αυτό της ζητηθεί από τον ίδιο το δικαιούχο.

Η εταιρεία αυτόματα καταγράφει πληροφορίες από τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που χρησιμοποιεί, περιλαμβανομένων των διευθύνσεων IP των προσώπων που επισκέπτονται την ιστοσελίδα της. η χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται ως ανωτέρω, γίνεται αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς της σύμβασης ή συμβάσεων που ενδεχομένως έχει συνάψει ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο με την εταιρεία καθώς επίσης και για την καλύτερη διαμόρφωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Η εταιρεία ρητώς δηλώνει ότι δεν πωλεί, διαθέτει, ή επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτού του είδους την πληροφορία σε κανένα τρίτο μέρος. πρόσβαση σε πληροφορίες αυτού του χαρακτήρα έχουν αποκλειστικά και μόνον υπάλληλοι της εταιρείας των οποίων το αντικείμενο εργασίας ρητώς απαιτεί την πρόσβαση αυτή.

Το παρόν διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την εκδίκαση οποιασδήποτε διαφοράς ή αμφισβήτησης τυχόν προκύψει με βάση το παρόν ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Επίσης, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο άκυρος ή μη εκτελεστός, δεν θα θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων του παρόντος.