Εταιρικά και κρατικά ομόλογα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Η ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ έχει ενεργή δραστηριότητα στις αγορές προϊόντων σταθερού εισοδήματος. Πέραν του τμήματος της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων το οποίο ενεργεί συμβουλευτικά σε συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια Ομολόγων, η εταιρεία μας διενεργεί συναλλαγές στην αγορά Ομολόγω για λογαριασμό των ιδιωτών και θεσμικών πελατών της.

Σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους εγχώριους και διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οίκους η ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ εξασφαλίζει ότι επιτυγχάνεται τόσο ανταγωνιστικό επίπεδο τιμών στις συναλλαγές των πελατών της όσο και η μέγιστη δυνατή ασφάλεια στις υπηρεσίες θεματοφυλακής.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ:

  • Κρατικά Διεθνή και Ελληνικά Ομόλογα
  • Εταιρικά Διεθνή και Ελληνικά Ομόλογα

Ειδικά όσον αφορά την νέα αναπτυσσόμενη αγορά εταιρικών ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία μας παρέχει πρόσβαση στους επενδυτές τόσο στις εγγραφές όσο και στην δευτερογενή αγορά.

  • Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου
  • Αμοιβαία Κεφάλαια Σταθερού Εισοδήματος

H αγορά Ελληνικών εταιρικών ομολόγων εισηγμένων στο Χ.Α, Ελληνικών κρατικών ομολόγων καθώς και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου δεν υπόκειται σε περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων (Capital Control).