Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Στοιχεία που συλλέγουμε και τηρούμε.

Α) Εάν είστε πελάτες μας στοιχεία όπως: τα στοιχεία πιστοποίησης ταυτότητας, απόδειξη υπογραφής, απόδειξη διεύθυνσης κατοικίας, απόδειξη άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικής διεύθυνσης, απόδειξη του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), απόδειξη ΑΜΚΑ, πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία και οικονομική κατάσταση και σε ορισμένες περιπτώσεις προσωπικά δεδομένα των αντιπροσώπων ή των νόμιμων εκπροσώπων (κατά περίπτωση), τα οποία και οφείλουμε να τηρούμε βάσει της μεταξύ μας σύμβασης και της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Β)Εάν δεν είστε πελάτες μας, ωστόσο λαμβάνετε από εμάς τακτικά ενημερώσεις τότε τηρούμε για εσάς στοιχεία όπως το email σας και ενδεχομένως το όνομα, επώνυμο και τηλέφωνό σας.

Σκοποί Επεξεργασίας

Τηρούμε  τα στοιχεία επικοινωνίας που εσείς μας έχετε χορηγήσει με σκοπό να  επικοινωνούμε μαζί σας και  να σας ενημερώνουμε για ζητήματα που υποχρεούμαστε εκ του νόμου, ή εκ της συμβατικής μας σχέσεως καθώς και για την εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών που θεωρούμε ότι σας ενδιαφέρουν.

Διαβίβαση Στοιχείων σε Τρίτους

Εάν είστε πελάτες μας τα στοιχεία σας ενδέχεται να διαβιβάζονται σε τρίτους μόνο για σκοπούς που προβλέπονται εκ του νόμου ή της συμβάσεως. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, τα στοιχεία σας δε διαβιβάζονται σε τρίτους

Δικαιώματα

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε  να ασκήσετε οποτεδήποτε, το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης ή/και διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας καθώς και το δικαίωμα φορητότητας, ή/και αντίρρησης, χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία, απλώς αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα  στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

Επίσης σε κάθε επικοινωνία μας, υπάρχει διαθέσιμη η επιλογή «unsubscribe», η οποία οδηγεί στην διαγραφή σας από τη λήψη περαιτέρω επικοινωνίας

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός εύλογης προθεσμίας και το αργότερο εντός (1) μηνός από την ταυτοποίηση του υποβληθέντος αιτήματός σας, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Επιπλέον, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά σας ή έννομη υποχρέωση της Εταιρίας μας αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δύναστε να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή ήτοι, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Εάν θέλετε να καταργήσετε την επιλογή λήψης ενημερώσεων ή newsletters σε σχέση με τις δραστηριότητές μας, την επικαιρότητα ή και νέα προϊόντα, μπορείτε να το κάνετε, πατώντας εδώ.

Εάν θέλετε να συνεχίσετε να λαμβάνετε τις σχετικές ενημερώσεις, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτε. Κλείστε αυτό το email και θα συνεχίσετε να λαμβάνετε τις μελλοντικές ενημερώσεις μας.