Εταιρικά και κρατικά ομόλογα

Η ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει λάβει από την Ε.Κ τις άδειες να παρέχει τις εξής επενδυτικές υπηρεσίες:

(2γ) Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων

(1ζ) Τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης

(1στ) Αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης

(2στ) Παροχή υπηρεσιών σχετιζομένων με την αναδοχή

Βάσει των παραπάνω παρέχουμε σε ελληνικές επιχειρήσεις συμβουλευτικές υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με εξαγορές/συγχωνεύσεις, την διάρθρωση του ενεργητικού τους και τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση, τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων μέσω ΑΜΚ και ομολογιακών δανείων και φυσικά όλες τις υπηρεσίες που παρέχει το τμήμα Αναδοχών.

ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

 • Εντοπισμός πιθανών στρατηγικών επενδυτών / αγοραστών και επαφές με αυτούς
 • Δόμηση της συμφωνίας και καθορισμός των βασικών της όρων
 • Αποτίμηση επιχείρησης (discounted cash-flow, comparable multiples)
 • Ποσοτικοποίηση συνεργιών/οικονομιών κλίμακας αλλά και των κινδύνων/επικαλύψεων
 • Συντονισμός των νομικών, οικονομικών και φορολογικών ελέγχων

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 • Ανάλυση ταμειακών ροών της επιχείρησης
 • Πρόβλεψη αναγκών/ επενδυτικών σχεδίων
 • Υπολογισμός κεφαλαίου κίνησης/χρηματοδοτικών αναγκών
 • Εύρεση κατάλληλης χρηματοδότησης (ΑΜΚ/ομολογιακό/κ.α.)
 • Μείωση κόστους εξυπηρέτησης δανεισμού
 • Βραχυπρόθεσμο & μακροπρόθεσμο πλάνο αποπληρωμής

Υπηρεσίες αναδοχών

Οι ενέργειες που από κοινού θα αποφασιστούν μπορούν να υλοποιηθούν από το τμήμα Αναδοχών σε ότι αφορά σε:

 • Ιδιωτικές τοποθετήσεις
 • Σύνταξη Ενημερωτικού Δελτίου/Πληροφοριακού δελτίου ή έγγραφου
 • Έκδοση ομολογιακών δανείων
 • Εκπροσώπηση ομολογιούχων