Ξένες μετοχές

Οι πελάτες μας έχουν την δυνατότητα να τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους σε διεθνή χρηματιστήρια και να επιτύχουν μεγαλύτερη διασπορά κινδύνου στο χαρτοφυλάκιό τους. Η πρόσβαση στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές παρέχει στον επενδυτή τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε χιλιάδες μετοχές αλλά και σε ETFs, που καλύπτουν πλήρως το γεωγραφικό, κλαδικό και νομισματικό φάσμα επενδυτικών επιλογών.