Ξένες μετοχές

Οι πελάτες μας έχουν την δυνατότητα να τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους σε διεθνή χρηματιστήρια και να επιτύχουν μεγαλύτερη διασπορά κινδύνου στο χαρτοφυλάκιό τους. Η πρόσβαση στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές παρέχει στον επενδυτή τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε χιλιάδες μετοχές αλλά και σε ETFs, που καλύπτουν πλήρως το γεωγραφικό, κλαδικό και νομισματικό φάσμα επενδυτικών επιλογών.

H ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι μέλος και του δικτύου ΧΝΕΤ. Το δίκτυο αυτό έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο των Ελληνικών Χρηματιστηρίων και προσφέρει στον επενδυτή πρόσβαση σε αγορές του εξωτερικού.

Η χρήση του δικτύου ΧΝΕΤ εξασφαλίζει:

  • Άμεση και ασφαλή πρόσβαση σε χιλιάδες διαπραγματεύσιμες αξίες σε 37 διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές στις 5 ηπείρους
  • Την αξιοπιστία και τη διαφάνεια που εξασφαλίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών
  • Την τήρηση των μετοχών στην υφιστάμενη χρηματιστηριακή μερίδα του επενδυτή
  • Εκκαθάριση και διασυνοριακό διακανονισμό των συναλλαγών, στο όνομα του τελικού επενδυτή στο σύστημα Σ.Α.Τ.

Είσπραξη μερισμάτων και συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου