Αναδοχές

Αναδοχές

"ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ"

 

Υπηρεσίες Αναδοχών

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες αναδοχών στις αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε υπηρεσίες συμβούλου έκδοσης, αναδόχου και υποαναδόχου στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. (κύρια αγορά) .

Παράλληλα έχοντας λάβει την ιδιότητα α του Συμβούλου της Εναλλακτικής Αγοράς παρέχουμε αντίστοιχες υπηρεσίες στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.

Οι παραπάνω υπηρεσίες αφορούν σε εκδότες που εκδίδουν/εισάγουν προς διαπραγμάτευση μετοχές ή ομολογιακές εκδόσεις .

Ενδεικτικές Υπηρεσίες Αναδοχών

  • Σύνταξη Ενημερωτικού Δελτίου
  • Σύνταξη Πληροφοριακού Δελτίου
  • Σύνταξη Πληροφοριακού Εγγράφου Χ.Α.
  • Αναδοχή/Υποαναδοχή
  • Σύμβουλος για 2ετή παραμονή στην Ε.Ν.Α.

Εκπρόσωπος Ομολογιούχων (και μη εισηγμένων εταιρειών)