Παράγωγα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η εταιρεία μας είναι μέλος της Αγοράς Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το 2004 .

Τα παράγωγα (derivatives) είναι χρηματοοικονομικά προϊόντα που έχουν ως αντικείμενο διαπραγμάτευσης τόσο χρηματιστηριακούς δείκτες όσο και μετοχές. Η αξία, καθώς και η απόδοσή τους, εξαρτώνται από την αξία και τις μεταβολές της υποκείμενης κινητής αξίας ή του δείκτη στον οποίο αναφέρονται.

Τα παράγωγα προϊόντα χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες:

Στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) όπου δυο αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν δεσμευτικά την αγορά ή πώληση ενός προϊόντος-τίτλου στη τιμή η οποία καθορίζεται κατά τη σύναψη του συμβολαίου, ενώ η παράδοση και πληρωμή ορίζονται να γίνουν σε κάποια συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία.

Στα δικαιώματα προαίρεσης (options) που δίνουν στον αγοραστή τους το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) να παραδώσει ή να απαιτήσει την παράδοση ενός καθορισμένου προϊόντος σε μια προκαθορισμένη τιμή εντός μια προκαθορισμένης χρονικής περιόδου.

Τα παράγωγα προϊόντα απευθύνονται σε εκείνους τους επενδυτές που στοχεύουν σε:

Μεγαλύτερη μόχλευση, καθώς η επένδυση σε παράγωγα δύναται να παράγει πολλαπλάσια απόδοση σε σχέση με αυτήν της επένδυσης στην υποκείμενη αξία.

Αντιστάθμιση κινδύνου, για τη προστασία τους από απότομες διακυμάνσεις στην τιμή του υποκείμενου τίτλου.

Η αγορά παραγώγων δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους επενδυτές, ανεξαρτήτως των κεφαλαίων που επενδύουν, να ικανοποιήσουν τις επενδυτικές τους ανάγκες μέσω πληθώρας επενδυτικών προϊόντων και στρατηγικών.

Τα πιστοποιημένα και έμπειρα στελέχη του τμήματος εκτός από την απλή διαβίβαση εντολών, είναι πρόθυμα να βοηθήσουν στο σχεδιασμό της κατάλληλης στρατηγικής ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ ρίσκου του κάθε ενδιαφερόμενου επενδυτή αλλά και τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και δεδομένου του υψηλού κινδύνου μόχλευσης των παραγώγων προϊόντων, στην εξαιρετική περίπτωση όπου η εταιρεία λάβει γνώση θανάτου επενδυτή-πελάτη ή σε περίπτωση όπου δεν δύναται να επικοινωνήσει μαζί του λόγω δικής του αντικειμενικής αδυναμίας (π.χ. σοβαρή ασθένεια, αιφνίδια εισαγωγή σε νοσοκομείο κ.λ.π) θα προβαίνει σε άμεσο κλείσιμο όλων των ανοικτών θέσεων επί παραγώγων προϊόντων που τυχόν υφίστανται στον επενδυτικό λογαριασμό του.