ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. - Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Η Εταιρεία REVOIL Α.Ε.Ε.Π. ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του νόμου 4706/2020 ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο σε συνεδρίασή του την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021, μεταξύ άλλων, προχώρησε σε τροποποίηση του από 17/7/2021 εγκεκριμένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ο Κανονισμός έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση www.revoil.gr.