Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ (η «Εταιρία»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κατ' εφαρμογή της από 29/6/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 30/6/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη στις 28/9/2020 σε αγορά 7.800 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Euroxx Xρηματιστηριακής με τιμή κτήσης 5,35 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξίας 41.730 ευρώ.