Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ (η «Εταιρία»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κατ' εφαρμογή της από 29/6/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 30/6/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη στις 3/7/2020 σε αγορά 415 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με τιμή κτήσης 4,60 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 1.909 ευρώ.