Προσυμβατικό πακέτο ενημέρωσης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. Ως προς την Εταιρία μας:

 1. Πλήρης επωνυμία: ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (στο εξής: η «Εταιρία»)
 2. Διεύθυνση: Χρ. Λαδά αρ. 1, Αθήνα, 105 61
 3. Στοιχεία επικοινωνίας με την Εταιρία μας:
  Τηλέφωνο: 213 0998100
  Αριθμός Φαξ: 210 32.11.618
  Διεύθυνση e-mail: [email protected]
  Ιστοσελίδα: www.depolasaxe.gr
 4. Η Εταιρία σύμφωνα με το καταστατικό της, το νόμο και την σχετική άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αριθμός Αδείας 65/1991 & τροπ. 15-16/478/2008, 14/691/2014, 4/703/2015,19/1354/2015) έχει το δικαίωμα να παρέχει τις: Κύριες Επενδυτικές Υπηρεσίες και δραστηριότητες σε Χρηματοπιστωτικά μέσα του Ν. 3606/2000
 • λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών,
 • διαπραγμάτευση και κατάρτιση συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό, με κεφάλαια της Εταιρίας,
 • διαχείριση των χαρτοφυλακίων των πελατών, κατά την διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας,
 • παροχή προσωπικών συμβουλών σε πελάτες είτε κατόπιν αιτήσεώς τους είτε με πρωτοβουλία της Εταιρίας,
 • αναδοχή ή τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης,
 • τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης, Παρεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες σε Χρηματοπιστωτικά μέσα του Ν.3606/2007
 • φύλαξη και διοικητική διαχείριση, για λογαριασμό των πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα  και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχομένων ασφαλειών,
 • παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτές προς διενέργεια συναλλαγών με ίδια κεφάλαια
 • παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών
 • έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα και
 • παροχή υπηρεσιών σχετιζομένων με την αναδοχή.

Επίσης η Εταιρεία, δύναται σύμφωνα με το καταστατικό της να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και, γενικά επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να συμμετέχει σε αυτές. Τέλος επισημαίνεται ότι η ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει λάβει την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή για μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η Εταιρία υπάγεται στην εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της οποίας τα στοιχεία είναι τα εξής:

Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα
Τηλ. κέντρο: 210 33.77.100
Ιστοσελίδα: www.hcmc.gr
Γραφείο Υποδοχής Πολιτών:
Υπεύθυνη επικοινωνίας
: κ. Π. Ασημακοπούλου
Tηλέφωνο επικοινωνίας: 210 33.77.297
Β. Τρόπος και γλώσσα επικοινωνίας

 1. Το σύνολο των εγγράφων και πληροφοριών που θα σας αποστέλλονται από την Εταιρία θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Στα ελληνικά θα διενεργείται και οποιαδήποτε περαιτέρω μεταξύ μας επικοινωνία.
 2. Η αλληλογραφία και εν γένει επικοινωνία του Πελάτη με την Εταιρία πραγματοποιείται κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στη μεταξύ της Εταιρίας και του πελάτη σύμβαση:
  α) Γραπτώς, ως εγγράφου νοουμένου και του τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (Fax) ή του μηνύματος σε ηλεκτρονική μορφή (όπως του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-Mail).
  β) Προφορικώς, και μέσω τηλεφώνου στους τηλεφωνικούς αριθμούς που γνωστοποιεί η Εταιρία στον Πελάτη για το σκοπό αυτό. Η Εταιρία, για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών, επιφυλάσσει στον εαυτό της το δικαίωμα να μην δέχεται εντολές και οδηγίες που της δίδονται μέσω άλλων τηλεφώνων.

Ειδικώς ως προς την ενημέρωση που παρέχει η Εταιρία στον Πελάτη κατά τα οριζόμενα στο σημείο 2 του παρόντος, η επικοινωνία με τον Πελάτη θα γίνεται κατά τα εκεί προβλεπόμενα.

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας κατά τα ανωτέρω, μεταξύ άλλων, δίδονται εντολές και οδηγίες στην Εταιρία από τον Πελάτη και ενημερώνεται ο Πελάτης από την Εταιρία. Η Εταιρία, τηρώντας τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας, δύναται να προβαίνει σε μαγνητοφώνηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων με τον Πελάτη.

Γ. Περιοδικότητα και περιεχόμενο αναφορών
Για όσο χρονικό διάστημα η Εταιρία παρέχει στον Πελάτη επενδυτικές υπηρεσίες, θα τον ενημερώνει ως προς αυτές ως εξής:
α. Το συντομότερο δυνατό μετά την κατάρτιση της συναλλαγής από την Εταιρία. Αν η εντολή εκτελείται τμηματικώς, η ενημέρωση θα διενεργείται το κατά το δυνατόν συντομότερο μετά την ολική εκτέλεσή της. Με την ενημέρωση αυτή, θα παρέχονται οι ουσιώδεις πληροφορίες ως προς την εκτέλεση της εντολής του Πελάτη.
β. Το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας μετά την κατάρτιση της συναλλαγής από την Εταιρία μας, αυτή θα αποστέλλει στον Πελάτη με έγχαρτο ή άλλο σταθερό μέσο – κατά τα οριζόμενα στο σημείο 2 του παρόντος – αναλυτική ενημέρωση ως προς την εκτελεσθείσα από την Εταιρία μας εντολή, η οποία θα περιλαμβάνει πληροφορίες ως προς το είδος της εντολής, την τιμή στην οποία καταρτίστηκε η συναλλαγή, το συνολικό ποσό των χρεώσεων και προμηθειών με τις οποίες επιβαρύνεται ο Πελάτης σε σχέση με την εκτελεσθείσα εντολή κτλ.
γ. Η Εταιρία, εφόσον κατέχει χρηματοπιστωτικά μέσα ή κεφάλαια του Πελάτη, του αποστέλλει στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση επικοινωνίας, κατάσταση περιουσιακών στοιχείων, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.
Στην κατάσταση περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη παρατίθενται λεπτομερώς τα κεφάλαια, καθώς και – κατ’ είδος και ποσότητα – τα χρηματοπιστωτικά μέσα που κατέχει η Εταιρία για λογαριασμό του Πελάτη στις 31 Δεκεμβρίου. Η Εταιρία ενημερώνει επίσης τον Πελάτη με την κατάσταση αυτή σε περίπτωση που περιουσιακά στοιχεία του Πελάτη απετέλεσαν αντικείμενο δανεισμού εκ μέρους της Εταιρίας, καθώς και τυχόν όφελος που αποκόμισε σχετικώς ο πελάτης,που προσδιορίζεται καθ’ ύψος και ως προς την ακριβή γενεσιουργό του αιτία.

Δ. Κάλυψη Συνεγγυητικού
Σε περίπτωση αφερεγγυότητας της Εταιρίας, οι Πελάτες της καλύπτονται για απαιτήσεις τους κατ’ αυτής που απορρέουν από την παροχή σε αυτούς επενδυτικών υπηρεσιών και φύλαξη τίτλων σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών (ν. 2533/1997). Το μέγιστο ύψος της καλύψεως προς κάθε Πελάτη της Εταιρίας για το σύνολο των απαιτήσεών του από όλες τις παρεχόμενες σ’ αυτόν επενδυτικές υπηρεσίες και τη φύλαξη τίτλων ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) Ευρώ.

 

Αναλυτικά