Πιστοποιημένα Στελέχη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ  ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ (. PDF)

Σημειώσεις:

Βάσει του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ.11/720/16.7.2015 απόφασης της Ε.Κ. ισχύουν τα κάτωθι:

1. το πιστοποιητικό ανάλογα με το τύπο του, αφορά στη παροχή των υπηρεσιών ως εξής:

(α1) λήψη και διαβίβαση και εκτέλεση εντολών σε κινητές αξίες, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τίτλους χρηματαγοράς (α2) λήψη και διαβίβαση και εκτέλεση εντολών σε παράγωγα προϊόντα (χρηματοπιστωτικά μέσα των παραγράφων δ, ε, στ, ζ, η, θ και ι του άρθ.5 του Ν.3606/2007) (β1) παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τίτλους χρηματαγοράς, (β) παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τίτλους χρηματαγοράς και σε παράγωγα προϊόνταπου καλύπτει το πιστοποιητικό (α2), (γ) διαχείριση χαρτοφυλακίου πελατών (δ) εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες, (ε) διάθεση μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, (στ1) εκκαθάριση συναλλαγών επί κινητών αξιών και (στ2) εκκαθάριση συναλλαγών επί παραγώγων.

2. το πιστοποιητικό (δ) παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β1), (β), (γ) και (ε). Το Πιστοποιητικό (γ) παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β1), (β) και (ε). Το Πιστοποιητικό (β) παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β1) και (ε). Το Πιστοποιητικό (β1)παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1) και (ε). Το Πιστοποιητικό (α2) παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1) και (ε). Το Πιστοποιητικό (α1) παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτει το Πιστοποιητικό (ε).