Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - Πρόσκληση 24ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης