ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 

 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007  και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος, υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων, σύμφωνα με γνωστοποιήσεις του προς την Εταιρεία, προέβη την 19.3.2020 σε πώληση 770 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 4.312,00 ευρώ και την 20.3.2020 σε πώληση 483 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 3.011,51 ευρώ.