ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Στα πλαίσια των προβλεπόμενων από τα άρθρα 1,4 και 9-16 του ν.3556/2007 περί “Προϋποθέσεων διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις”, από τα άρθρα 4-10 της απόφασης 1/434/3.7.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και από την εγκύκλιο αρ.33-3.7.2007, η εταιρεία ανακοινώνει ότι έλαβε την παρακάτω γνωστοποίηση :

 

Επιστολή του κ. Αθανάσιου Λασκαρίδη σύμφωνα με το άρθρο 10 στοιχείο ε) του Ν.3556/2007. Γνωστοποιούνται λεπτομέρειες :

 

Διάθεση «κοινού ελέγχου» στον κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη, με τη μεταβίβαση του 50% των μετοχών της Κυπριακής εταιρείας GREFENCO HOLDINGS LTD, και, μέσω αυτής, επί της εταιρείας HOMERIC DEPARTMENT STORES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΣΥΜ­ΜΕ­ΤΟΧΩΝ, κάτοχο του συνολικού ποσοστού 8,25% των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη. Κατόπιν τούτου, ο κ. Παναγιώτης Λασκαρίδης αποκτά πλέον αποκλειστικό έλεγχο επί των ως άνω εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 περ. γ' του Ν. 3556/2007. Η ως άνω διάθεση δεν επέφερε με­τα­βολή του συνολικού του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου στον εκδότη, δεδομέ­νου ότι προηγουμένως δεν συνυπολογιζόταν στα γνωστοποιούμενα ποσοστά, ελλεί­ψει ελέγχου κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 περ.γ) του Ν.3556/2007.

 

Ως εκ τούτου, και μετά την ως άνω συναλλαγή, ο κ. Αθανάσιος Λασκαρίδης εξακολουθεί να ελέγχει εμμέσως ποσοστό 32,82% των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 περ. γ) του Ν. 3556/2007, 30,93% μέσω της DRYNA ENTERPRISES COMPANY LIMITED και 1,89% μέσω της DEKANIA ENTERPRISES COMPANY LIMITED.

 

Ημερομηνία Συναλλαγής : 20 Ιανουαρίου 2021

Κατηγορία μετοχών : GRF128003001

 

Κατάσταση πριν από την κρίσιμη συναλλαγή :

 

Αριθμός Μετοχών : 7.011.959

Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 7.011.959

% Δικαιωμάτων Ψήφου : 32,82%

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α

βάσει άθροισης δικαιωμάτων ψήφου

Αριθμός Μετοχών : 7.011.959

Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου :  7.011.959

% Δικαιωμάτων Ψήφου : 32,82%

 

Κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή :

 

Αριθμός Μετοχών : 7.011.959

Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 7.011.959

% Δικαιωμάτων Ψήφου : 32,82%

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α

βάσει άθροισης δικαιωμάτων ψήφου

Αριθμός Μετοχών : 7.011.959

Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 7.011.959

% Δικαιωμάτων Ψήφου : 32,82%

 

Αθήνα , 20 Ιανουαρίου 2021

Αθ. Λασκαρίδης - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν 3356-2007