ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ


Επανυποβολή Οικονομικού Ημερολογίου Λόγω Μεταβολής στην ημερομηνία ανακοίνωσης των ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσεως 2020


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2021

 

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.” ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021:

- Ανακοίνωση  ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσεως 2020 την Τετάρτη 5 Μαίου 2021.

- Ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως της χρήσεως 2020, την Τετάρτη 5 Μαίου 2021 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και στην  ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.lampsa.gr).

- Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών την Τρίτη 25 Μαίου 2021

- Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021

- Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων Α' εξαμήνου 2021 την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021

- Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική  Γενική Συνέλευση των μετόχων την μη διανομή μερίσματος, λογω των ζημιών της χρήσης 2020.

Η “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.” διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήναι, 30 Απριλίου 2021

 


Επανυποβολή Οικονομικού Ημερολογίου Λόγω Μεταβολής στην ημερομηνία ανακοίνωσης των ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσεως 2020