ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Μαρούσι, 20 Νοεμβρίου 2023 - Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι η «CLEARDROP HOLDINGS LIMITED» νομικό πρόσωπο συνδεόμενο και ελεγχόμενο από τον κ. Σωκράτη Κόκκαλη, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της INTRACOM HOLDINGS, την 17/11/2023 απέκτησε εξωχρηματιστηριακά 1.604.660 Kοινές Oνομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές INTRACOM HOLDINGS, συνολικής αξίας  € 3.450.019.