Θεσμικοί Επενδυτές

Οι θεσμικοί επενδυτές είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του χρηματοπιστωτικού συστήματος,  με ιδιαίτερες απαιτήσεις ως προς τη λειτουργία τους ως επενδυτές. Η εταιρεία εξυπηρετεί πλήθος θεσμικών επενδυτών όπως Ασφαλιστικές Εταιρίες,  Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.),  Ανώνυμες Εταιρίες Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ),  Ασφαλιστικά Ταμεία. ,Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) κ.α.

Με σκοπό την άρτια εξυπηρέτηση των θεσμικών επενδυτών η εταιρεία  τηρεί υψηλές προδιαγραφές σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής και διαδικασιών, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση  τους στις αγορές. Κύριο μέλημα της εταιρεία είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών  προς τους θεσμικούς επενδυτές, με επαγγελματισμό, αμεσότητα και εχεμύθεια.