ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Όμιλος Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.

με σημαντική βελτίωση σε όλα τα οικονομικά του  μεγέθη στην χρήση 2020.

 

Σημαντική βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών, όπως επίσης και διατήρηση της θετικής της δυναμικής κατέγραψε για το 2020 η εισηγμένη «Ευρωσύμβουλοι ΑΕ», παρά τις αρνητικές συνέπειες που καταγράφηκαν συνεπεία της πανδημίας του COVID-19 σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

 

Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία του ισολογισμού της χρήσης 1.1.2020 – 31.12.2020, ο όμιλος κατέγραψε κύκλο εργασιών 4.044 χιλ., αυξημένο κατά περίπου 6% σε σχέση με την περσινή χρονιά, ενώ τα Κέρδη Προ Φόρων ανήλθαν σε 893 χιλ., αυξημένα κατά περίπου 123% σε σχέση με πέρυσι. Τα Κέρδη Μετά Φόρων διαμορφώθηκαν σε 764 χιλ., αυξημένα κατά 180% περίπου, ενώ και το EBITDA του Ομίλου βελτιώθηκε εντυπωσιακά, ανερχόμενο σε 1.153 χιλ, αυξημένο κατά 61% περίπου.

Όσον αφορά τη μητρική εταιρία ο κύκλος εργασιών της ανήλθε στα 4.166 χιλ., καταγράφοντας  αύξηση κατά 35% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ και τα Κέρδη Προ Φόρων αυξήθηκαν εντυπωσιακά, αγγίζοντας τα 965 χιλ., δηλαδή παρουσιάζοντας αύξηση  κατά 181%. Μεγαλύτερη βελτίωση παρουσίασαν τα Κέρδη Μετά Φόρων της μητρικής εταιρίας, τα οποία ανήλθαν σε 836 χιλ., αυξημένα δηλαδή κατά 380% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τέλος το EBITDA της μητρικής διαμορφώθηκε στα 1.206 χιλ.  αυξημένο κατά 158% σε σχέση πάντα, με την προηγούμενη χρήση.

 

Συνεπεία των ανωτέρω, η εταιρία επέστρεψε μετά από σημαντικό χρονικό διάστημα σε θετική καθαρή θέση, η οποία ανέρχεται πλέον στα 206 χιλ. Επιπλέον μείωσε εντυπωσιακά το ύψος του τραπεζικού της δανεισμού, καθώς αυτός εμφανίζεται μειωμένος κατά 400.000€, ενώ ταυτόχρονα εισήλθε στο 2021 με ύψος ανεκτέλεστων εργασιών, το οποίο ανέρχεται σε ποσό το οποίο υπερκαλύπτει τον κύκλο εργασιών του 2020. Παράλληλα η Μητρική συμμετέχει σε διαγωνισμούς προϋπολογισμού περίπου 6 εκ. ευρώ στο εξωτερικό και 8εκ. ευρώ στην Ελλάδα.

 

 Η διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, δημιουργεί ιδιαίτερα θετικές προοπτικές, δεδομένων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων τα οποία καλείται να υλοποιήσει η χώρα στα πλαίσια τόσο της νέας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, όσο και του Ταμείου Ανάκαμψης 2020 – 2025.

 

 

Δελτίο Τύπου Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2020