Επενδυτική διαδικασία

Η επενδυτική διαδικασία είναι μία συνεχής, πειθαρχημένη και ειδικά μελετημένη δυναμική διαδικασία. Η αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων (portfolio rebalancing) πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να είναι συμβατή με το επενδυτικό προφίλ του πελάτη, τους περιορισμούς που αντιμετωπίζει (μετρήσιμη στον κίνδυνο) και τις εκάστοτε συνθήκες τις αγοράς. Η αναδιάρθρωση γίνεται με αυστηρά κριτήρια αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο, τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το συνδυασμό Μακροοικονομικής και Μικροοικονομικής Ανάλυσης. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει:

 

 

Απόφαση Στρατηγικής Κατανομής Κεφαλαίων (Strategic Asset Allocation)

 

Εφαρμόζεται σε μέσο-μακροπρόθεσμα διαστήματα και αξιοποιεί τα συμπεράσματα σε επίπεδο δύο βασικών προσεγγίσεων:

  1. Μακροοικονομική αξιολόγηση (top down): H ανάλυση από πάνω-προς-κάτω παράγει την δυναμική Κατανομή των Περιουσιακών Στοιχείων βασισμένη σε ποσοτικά (υπολογισμός προσδοκώμενης απόδοσης διαφορετικών ομάδων επενδυτών και προσδιορισμός του μεγέθους τους σε σχέση με την αγορά) και ποιοτικά στοιχεία (Μακροοικονομικά στοιχεία, ανάλυση οικονομικού κύκλου, νομισματική πολιτική, πολιτικές συνθήκες, θεμελιώδη στοιχεία κτλ.)
  2. Μικροοικονομική αξιολόγηση (bottom up): Η ανάλυση από κάτω-προς-πάνω παράγει την επιλογή συγκεκριμένων τίτλων (ενδεικτικά στην αγορά ομολόγων- καμπύλη απόδοσης, credit spreads, φερεγγυότητα & ρευστότητα και χαρακτηριστικά ομολόγων και ενδεικτικά στην αγορά μετοχών- Δείκτες κερδοφορίας, πωλήσεις, επιχειρηματικό σχέδιο και αποτίμηση μετοχών) συνδυάζοντας την εφαρμογή συγκεκριμένου φιλτραρίσματος και των αποτελεσμάτων αναλύσεων που διενεργούνται επί αξιολογήσεων επιλεγμένων Επενδυτικών Οίκων (Standard & Poor's Moodys, Fitch).

Μεγάλος όγκος πληροφοριών αναλύεται διεξοδικά και διαβαθμίζεται με βάση διαφορετικές παραμέτρους. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής καταλήγει στην διαμόρφωση των επενδυτικών προτάσεων οι οποίες με την σειρά τους αξιολογούνται από την Επενδυτική Επιτροπή. Ο συνδυασμός των προτάσεων αυτών καθορίζουν την στρατηγική κατανομή των επενδύσεων για κάθε επίπεδο κινδύνου και την τελική διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου, σύμφωνα πάντα με το επενδυτικό προφίλ του επενδυτή.

 

Απόφαση Τακτικής Κατανομής Κεφαλαίων (Tactical Asset Allocation)

 

Με σύντομη και τακτική διάρκεια, έχει στόχο να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που παρουσιάζεται από την απόκλιση της τιμής του περιουσιακού στοιχείου από την εσωτερική του αξία, ή από άλλα στοιχεία που ενσωματώνουν το ίδιο επίπεδο κινδύνου.