ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28.07.2022,

θέμα 8 :Εκλογή νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου - Ορισμός Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους. Προσδιορισμός Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΓΣ 28.07.2022- ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ