Διαχείριση χαρτοφυλακίου

Η επενδυτική μας φιλοσοφία πρεσβεύει ότι ο βασικός παράγοντας για μια επιτυχημένη επενδυτική στρατηγική είναι η ορθή κατανομή των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών επενδύσεων (Asset Allocation).

Είναι δηλαδή η εφαρμογή της μακροπρόθεσμης επενδυτικής στρατηγικής της περιουσίας ενός επενδυτή στις βασικές κατηγορίες επένδυσης (ομόλογα, μετοχές, μετρητά, εναλλακτικές επενδύσεις). Η ακαδημαϊκή έρευνα έχει δείξει ότι πάνω από το 90% της απόδοσης μιας επένδυσης εξαρτάται από την ορθή κατανομή των περιουσιακών στοιχείων.

Τα εκάστοτε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του επενδυτή αποτυπώνουν την τελική εφαρμογή αυτής της στρατηγικής. Οι βασικοί παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη είναι οι ακόλουθοι:

  1. Απόδοση / Αναλαμβανόμενος Κίνδυνος
  2. Επενδυτικός Ορίζοντας
  3. Οικονομική Κατάσταση
  4. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες
  5. Βέλτιστη Κατανομή Κεφαλαίων

Σκοπός της ορθής κατανομής των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών επενδύσεων (Asset Allocation) είναι η εύρεση ενός μείγματος επενδύσεων που μπορεί δυνητικά να αυξήσει την αξία των περιουσιακών στοιχειών ενώ παράλληλα διατηρεί τους κινδύνους στα επιθυμητά επίπεδα.

Η παραπάνω μεθοδολογία εφαρμόζεται με τα ποιο σύγχρονα υπολογιστικά προγράμματα και με βάση τις ποιο σύγχρονες επιστημονικές μελέτες στο πεδίο της χρηματοοικονομικής. Το αποτέλεσμα είναι η ανακατανομή του αρχικού κεφαλαίου σε συγκεκριμένους τίτλους όπου η τελική δομή και σύνθεση αυτών, μέσω των επαγόμενων συντελεστών βάρους από την διαδικασία της βελτιστοποίησης (Optimization Technique), να οδηγεί στην παρουσίαση των “εύστοχων / βέλτιστων” χαρτοφυλακίων.

Οι στρατηγικές κατανομές των χαρτοφυλακίων είναι ευρέως διαφοροποιημένες έτσι ώστε να αποκτούν έκθεση σε περιοχές των αγορών όπου οι επενδυτικοί σύμβουλοι πιστεύουν ότι μπορούν να αποδώσουν αποτελεσματικά πάνω από τον πλήρη κύκλο της αγοράς, περιλαμβάνοντας περιόδους δυσμενών οικονομικών συνθηκών όπως ύφεσης και πληθωριστικής ανάπτυξης.

Οι κατανομές των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών επενδύσεων (Asset Allocation) μπορεί να αλλάξουν καθώς οι αγορές κινούνται ανοδικά και καθοδικά. Η περιοδική αναπροσαρμογή του χαρτοφυλακίου επαναπροσδιορίζει τον αρχικό στόχο των κατανομών.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η εφαρμογή της μεθοδολογίας επιλογής και βασικής κατανομής κεφαλαίων μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες κατηγορίες επενδύσεων πέραν των βασικών (Μετρητά, Ομολογιακές Αξίες, Μετοχικές Αξίες). Μια τέτοια εφαρμογή θα είχε την ίδια στόχευση και εξίσου θεωρούμε καλά αποτελέσματα εφόσον τηρείται η αρχή του βάθους της αγοράς και της σχετικής αποτελεσματικότητας της (απόλυτα αποτελεσματικές αγορές ούτως ή άλλως δεν υφίστανται).