Δημοσιοποιήσεις

  • Λόγω των διαρκών εξελίξεων στον χρηματοοικονομικό τομέα και της συνεχούς αναζήτησης από το επενδυτικό κοινό χρηματιστηριακών εταιρειών που προσφέρουν άρτιες και σύγχρονες επενδυτικές υπηρεσίες , συγχρόνως όμως με υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση η ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ θα φιλοξενεί στην ιστοσελiδα της την πορεία του δείκτη φερεγγυότητάς της, όπως αυτός διαμορφώνεται βάσει των απαιτήσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του πλέον αρμόδιου και έγκυρου εποπτικού φορέα των χρηματιστηριακών αγορών.
  • Ο τρέχων δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρίας είναι από τους μεγαλύτερους μεταξύ των χρηματιστηριακών εταιριών , καταδεικνύοντας με το πλέον σαφή τρόπο, την ισχυρή και υγιή κεφαλαιακή της διάρθρωση
  • Η ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 575/2013 και τον Ν.4261/2014, έχει υιοθετήσει πολιτική συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης και διαθέτει πολιτικές αξιολόγησης της καταλληλότητας των δημοσιοποιήσεων της.Οι δημοσιοποιούμενες πληροφορίες και στοιχεία της Εταιρείας αφορούν την κεφαλαιακή της επάρκεια καθώς και τις πολιτικές-διαδικασίες διαχείρισης και αντιμετώπισης των κινδύνων που συνδέονται με τις δραστηριότητές της. Δημοσιοποιούνται στο παρόν πεδίο της ιστοσελίδας της σε ετήσια βάση, διακεκριμένα από τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις.