ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ Α.Ε. - Υπεύθυνος Mετόχων

Κατόπιν συνεδριάσεως και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μας, την 20η Ιανουαρίου 2020, η κ. Ευθυμία Κουτσοβασίλη σε αντικατάσταση του κ. Αναστάσιου Κουτσουμπή, αναλαμβάνει ως μοναδικός υπεύθυνος του τμήματος εξυπηρέτησης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων.