ΒΙΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ/ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ/ ΕΝΤΥΠΟΥ

 

Ανακοίνωση για την αντικατάσταση του

Υπεύθυνου των Εταιρικών Ανακοινώσεων και της Εξυπηρέτησης των Μετόχων

 

 

Η εταιρία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμη Εταιρία (εφεξής η Εταιρία) γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α., των άρθ. 19 & 20 Ν 4706/20, των άρθ. 5 & 6 της αποφ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/2000 και του άρθ. 17 § 1 του ΚΑΝ ΕΕ 596/2014, ότι με την από 11.06.2024 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας ορίσθηκε ως υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση των μετόχων και των εταιρικών ανακοινώσεων στο Χ.Α. ο Χρήστος Σαμιωτάκης του Γεράσιμου-Σπυρίδωνος.

Μαγούλα 11 Ιουνίου 2024

Για την Εταιρία

 

Χρήστος Σαμιωτάκης

Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων