ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2021

 
H ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε (η "Εταιρία") γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το οικονομικό έτος 2021 σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 της ενότητας 4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ακολούθως:

Ανακοίνωση και Δημοσίευση Ετήσιων 
Οικονομικών Καταστάσεων 2020: Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου 2021, Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προτίθεται να προτείνει 
στην επερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον 
ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ανακοίνωση