4/1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της ALPHA BANK Α.Ε.