27/6 Απόκτηση Ιδιότητας Συμβούλου Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α.Α.