12/1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. και της ΛΑΜΨΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Α.Ε.