Άνοιγμα Νέου Χρηματιστηριακού Κωδικού

Φόρμα για Άνοιγμα Νέου Χρηματιστηριακού Κωδικού

Επιλέξτε αν πρόκειται περί φυσικού ή νομικού προσώπου για να δείτε τα απαραίτητα έγγραφα κάτω από τη φόρμα

Απαραίτητα έγγραφα επιβεβαίωσης προσωπικών στοιχείων πελάτη:

Έλληνας Υπήκοος

 1. Δελτίο Αστυνομικής ή Στρατιωτικής Ταυτότητας ή το Διαβατήριο σε ισχύ. (Πιστοποίηση ταυτότητας)
 2. Πρόσφατο εκκαθαριστικό. (ΑΦΜ)
 3. Πρόσφατος λογαριασμός Υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. (Διεύθυνση επικοινωνίας)
 4. Πρόσφατος λογαριασμός σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας. (Τηλέφωνο επικοινωνίας)
 5. Μερίδα και λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. (Εάν υπάρχει ήδη)
 6. Αποδεικτικό τήρησης τραπεζικού λογαριασμού.
  Στο όνομα του πελάτη (πρώτος Δικαιούχος) σε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που εδρεύει σε κράτος μέλος της Ε.Ε.
 7. Επαγγελματική ταυτότητα ή απόδειξη μισθοδοσίας ή βεβαίωση εργοδότη ή παραστατικό ασφαλιστικού φορέα. (Επάγγελμα)

Υπήκοος χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 1. Διαβατήριο σε ισχύ ή δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας της χώρας τους. (Πιστοποίηση ταυτότητας)
 2. Πρόσφατο εκκαθαριστικό. (ΑΦΜ)
 3. Πρόσφατος λογαριασμός Υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. (Διεύθυνση επικοινωνίας)
 4. Πρόσφατος λογαριασμός σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας. (Τηλέφωνο επικοινωνίας)
 5. Μερίδα και λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. (Εάν υπάρχει ήδη)
 6. Αποδεικτικό τήρησης τραπεζικού λογαριασμού.
  Στο όνομα του πελάτη (πρώτος Δικαιούχος) σε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που εδρεύει σε κράτος μέλος της Ε.Ε.
 7. Επαγγελματική ταυτότητα ή απόδειξη μισθοδοσίας ή βεβαίωση εργοδότη ή παραστατικό ασφαλιστικού φορέα. (Επάγγελμα)
 8. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Υπήκοος Τρίτης Χώρας

 1. Διαβατήριο ή άδεια παραμονής στην Ελλάδα. (Πιστοποίηση ταυτότητας)
 2. Πρόσφατο εκκαθαριστικό. (ΑΦΜ)
 3. Πρόσφατος λογαριασμός Υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. (Διεύθυνση επικοινωνίας)
 4. Πρόσφατος λογαριασμός σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας. (Τηλέφωνο επικοινωνίας)
 5. Μερίδα και λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. (Εάν υπάρχει ήδη)
 6. Αποδεικτικό τήρησης τραπεζικού λογαριασμού.
  Στο όνομα του πελάτη (πρώτος Δικαιούχος) σε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που εδρεύει σε κράτος μέλος της Ε.Ε.
 7. Επαγγελματική ταυτότητα ή απόδειξη μισθοδοσίας ή βεβαίωση εργοδότη ή παραστατικό ασφαλιστικού φορέα. (Επάγγελμα)

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Ανώνυμη Εταιρεία & Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Υποβολή του Φύλλου Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) όπου έχει δημοσιευτεί περίληψη του καταστατικού της Α.Ε. ή της Ε.Π.Ε., το οποίο περιέχει εκτός των άλλων:

 • Την επωνυμία, την έδρα, τον σκοπό, τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου και τα ονόματα των διαχειριστών. (Επικυρωμένα)
 • Τον τρόπο εκπροσώπησης της εταιρείας,
 • Τον αριθμό και χρονολογία της απόφασης της αρχής που ενέκρινε τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας ή τον αριθμό της πράξης καταχώρησης του άρθρου 8, παραγρ. 1 του Ν. 3190/1955 «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης»,
 • Τα Φ.Ε.Κ. με τις τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού που αφορούν τα παραπάνω,
 • Έγγραφα επαλήθευσης της ταυτότητας των νομίμων εκπροσώπων και όλων των φυσικών προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να χειρίζονται το λογαριασμό της εταιρείας. (Επικυρωμένα)

Για την εξακρίβωση της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου-νομικού εκπροσώπου της εγχώριας εταιρείας δύνανται να χρησιμοποιηθεί η υπεύθυνη δήλωση του Πραγματικού Δικαιούχου (Beneficial Owner) όπως αυτή ορίζεται με το παράρτημα ΙΙ  της υπ’ αριθμ. 1/506/8.4.2009 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Προσωπική Εταιρεία

 • Υποβολή επικυρωμένου αντιγράφου του αρχικού εταιρικού συμφώνου που έχει κατατεθεί στο πρωτοδικείο καθώς και τυχόν τροποποιήσεων του.
 • Υποβολή των εγγράφων επαλήθευσης της ταυτότητας των νομίμων εκπροσώπων και όλων των φυσικών προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να χειρίζονται το λογαριασμό της εταιρείας.

Άλλο νομικό πρόσωπο

 • Υποβολή των προβλεπόμενων νομιμοποιητικών εγγράφων επικυρωμένων από Δημόσια Αρχή.
 • Υποβολή των στοιχείων ταυτότητας των νομίμων εκπροσώπων και όλων των ατόμων που είναι εξουσιοδοτημένα να χειρίζονται το λογαριασμό της εταιρείας.

Υπεράκτια ή Αλλοδαπή Εταιρεία

 • Υπεύθυνη Δήλωση Πραγματικού Δικαιούχου (Beneficial Owner) των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας από κάθ' έναν εξ’ αυτών, όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 4 του Ν.3691/2008 και σύμφωνα με το συνημμένο στην απόφαση 1/506/8.4.2009 της Ε.Κ,. Παράρτημα ΙΙ.
 • Επικυρωμένο καταστατικό (Articles of incorporation)
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής σχετικά με τη νόμιμη ίδρυση, τη σημερινή κατάσταση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (Certificate of Good Standing)
 • Πιστοποιητικό σύστασης (Certificate of incorporation)
 • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου από την οποία να προκύπτουν τα ονόματα των εκπροσώπων της εταιρείας και ο τρόπος που τη δεσμεύουν
 • Βεβαίωση του Γραμματέα της εταιρείας (ή τυχόν άλλου αρμόδιου) σχετικά με το καταστατικό της εταιρείας (Incumbency Certificate)
 • Αντίγραφο του Διοικητικού Συμβουλίου ή έγγραφη απόφαση των διαχειριστών ή του διαχειριστή στο οποίο θα αποφασίζεται η συνεργασία με την Εταιρεία και θα ορίζονται οι αρμόδιοι για τη λήψη  και διαβίβαση εντολών καθώς και το ύψος της επένδυσης
 • Πάσης φύσεως έγγραφο που βεβαιώνει την οικονομική κατάσταση της εταιρείας

Για τον καθορισμό των χωρών στις οποίες λειτουργούν υπεράκτιες εταιρείες λαμβάνεται υπόψη η απόφαση υπ΄ αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ (ΦΕΚ Β.1590/16.11.2005) του Υφυπουργού Οικονομικών. Η Εταιρεία εφαρμόζει τα μέτρα δέουσας επιμέλειας και ως προς τον πραγματικό δικαιούχο.

Νομικό Πρόσωπο ή Ένωση Προσώπων μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Υποβολή του Φύλλου Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) όπου έχει δημοσιευτεί περίληψη του καταστατικού, μέσω του οποίου βεβαιώνεται η νομιμότητα των καταστατικών σκοπών του πελάτη.