ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/2007,  η εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό,  κατόπιν της από 19/1/2021  ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης από τον μέτοχο AMIRAL GESTION, ότι το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει  και ενσωματώνονται σε μετοχές, κατήλθε στις 15/1/2021, του ορίου του 5% και κατέχει 5.706.697 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες μετοχές, ήτοι ποσοστό 4,99%