ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η διοίκηση της εταιρείας "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε." ανακοινώνει  την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στη θυγατρική εταιρία "ΤΗΛΕΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", ήτοι ποσοστού 50,00% που αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) κοινές ονομαστικές μετοχές », στην εταιρεία «S-MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» .

Το τίμημα της πώλησης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (338.000€), ήτοι  δέκα τρία ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (13,52) ανά μετοχή. Η θυγατρική εταιρεία ενοποιείτο με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης  και η επίπτωση της πώλησης  δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των ιδίων κεφαλαίων της "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε",  σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση.

Επισημαίνεται ότι οι λοιποί μέτοχοι της "ΤΗΛΕΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", οι οποίοι κατείχαν το υπόλοιπο 50%, πώλησαν ομοίως τις μετοχές τους στην ως άνω αγοράστρια με το ίδιο τίμημα.

Η πώληση της συμμετοχής  του 50% της εταιρείας "ΤΗΛΕΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", η οποία εκδίδει το εβδομαδιαίο τηλεοπτικό περιοδικό Τηλέραμα,  εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής προσαρμογής του ομίλου στα νέα δεδομένα των media, η οποία περιλαμβάνει τον συνεχή μετασχηματισμό του ομίλου στη νέα εποχή, επενδύοντας συνεχώς σε νέα ψηφιακά μέσα.